การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบความละเอียดสูง

การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบความละเอียดสูงของเครื่องจักรระดับโมเลกุลภายในห่วงโซ่ทางเดินหายใจ ออกซิเจนและน้ำตาลเป็นพื้นฐานของชีวิตของสัตว์ พืช เชื้อราและแบคทีเรียมากมาย กระบวนการเผาผลาญที่เรียกว่าการหายใจทำให้สามารถเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานให้กับเซลล์ได้ ความแม่นยำที่เหนือชั้นว่าการประกอบเครื่องจักรโปรตีน

ซึ่งให้พลังงานแก่มนุษย์นั้นมีโครงสร้างและหน้าที่อย่างไร ทีมวิจัยได้ศึกษาสารเชิงซ้อนของระบบทางเดินหายใจสองชนิดที่หลอมรวมเป็นซุปเปอร์คอมเพล็กซ์ในกลุ่มของแบคทีเรียที่เรียกว่า Actinobacteria นอกเหนือจากการให้คำอธิบายเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการทางเดินหายใจแล้ว การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบแช่เยือกแข็งสามารถช่วยในการพัฒนายาใหม่ ๆ เพื่อรักษาวัณโรคหรือโรคคอตีบ